Get Adobe Flash player

Korupcijos prevencijos programa 2011-14 metais

PATVIRTINTA
VšĮ Kidulių ambulatorijos
Vyriausiojo gydytojo
2014-11-19 įsakymu Nr. V – 53

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Kidulių ambulatorijos asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – vyriausiasis gydytojas, vyriausiasis slaugytojas, buhalteris.   

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visiems įstaigos asmens sveikatos priežiūros ir ASPĮ administracijos darbuotojams.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė. 

5. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į asmens sveikatos priežiūros darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino iš asmens sveikatos priežiūros darbuotojo faktinės darbo vietos, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti vyriausiąjį gydytoją ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje.

8. Vyriausiasis gydytojas, buhalteris  ir asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje, turi atlikti  paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą vyriausiajam gydytojui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas  vyriausiajam gydytojui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Vyriausiojo gydytojo pasirašytas pranešimas  apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną  el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). 

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną  vyriausiajam gydytojui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus  vyriausiasis gydytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS
ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ, ĮSTAIGOJE VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas vyriausiajam gydytojui ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ASPĮ, pacientas informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją vyriausiasis gydytojas  ar asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje,  ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu  informuoja STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai ASPĮ pasitikėjimo telefonu, raštu, vyriausiasis gydytojas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į vyriausiąjį gydytoją ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, įstaigoje, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir t. t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą vyriausiajam gydytojui.  Šis pareiškimas tiriamas ASPĮ nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus vyriausiasis gydytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS
TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Darbuotojojas, atsakingas už naujai priimamų į darbą darbuotojų įforminimą, pasirašytinai supažindina  įstaigoje dirbančius asmens sveikatos priežiūros  darbuotojus bei naujai į įstaigą priimamus dirbti asmens sveikatos priežiūros darbuotojus su Taisyklėmis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Už Taisyklių nesilaikymą ASPĮ darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka. 

pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas