Get Adobe Flash player

Korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaita 2011 - 2014 metais

Korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaita 2015 metais

Korupcijos prevencijos programos vykdymo ataskaita 2016 metais

 

PATVIRTINTA
VšĮ Kidulių ambulatorijos

Vyriausiojo gydytojo
2011-10-28 įsakymu Nr. V-23

 

VŠĮ KIDULIŲ AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2011 – 2014 METUS

 

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

Informacija apie priemonės įvykdymą

1

2

3

4

5

1.1. Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2011m. spalio mėn.

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausiojo gydytojo 2011-10-28 įsakymu Nr.V - 22 “Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą” paskyrimo”  paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

2.

Parengti, patvirtinti  ir  prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą

2011m. spalio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vyriausiojo gydytojo 2011-10-28 įsakymu Nr.V - 23  “Dėl korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo” patvirtinta VšĮ Kidulių ambulatorijos korupcijos prevencijos programa ir  programos įgyvendinimo  priemonių planas 2011-2014 metams

3.

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pateikti patvirtintos įstaigos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plano kopiją bei informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2011 m. lapkričio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Pateikta

4.

Įstaigos skelbimų lentoje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus.

2011 m. lapkričio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Programa ir jos įgyvendinimo

priemonių planas 2012

m. lapkričio mėn. paskelbti VšĮ Kidulių ambulatorijos interneto svetainėje skyriuje Korupcijos

prevencija

 

1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas

5.

Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę jose.

Kiekvienų metų

III ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Išskirtos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

6.

Pateikti įstaigos steigėjams sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą. 

Kiekvienų metų

III ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Neteikta, nes tokios informacijos steigėjas neprašė

7.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigoje, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą.  

Parengus korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Atlikta

1.3. Galimų korupcijos apraiškų nustatymas, jų priežasčių analizavimas ir šalinimas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių nuomonę, bei korupcijos apraiškų viešinimas

8.

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Nuolat

Vyriausiasis gydytojas

Informacija paskelbta 2012m. lapkričio mėn. VšĮ Kidulių ambulatorijos interneto svetainėje skyriuje Korupcijos

prevencija

 

9.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti  vyriausiąjį gydytoją

Gavus pranešimą

Įstaigos darbuotojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Nevykdyta, nes nebuvo gauta pranešimų

10.

Suderinus su vyriausiuoju gydytoju, įstaigoje skelbti informaciją apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  patvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Nevykdyta, nes VšĮ Kidulių ambulatorijoje, nes informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gauta nebuvo

11.

Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir, suderinus su vyriausiuoju gydytoju, juos viešinti teisės aktų nustatyta tvarka

Per 10 darbo dienų nuo informacijos  pasitvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Nevykdyta, nes nrbuvo gauta informacija apie užfiksuotus korupcijos faktus

1.4 Darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais

12.

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

2012-01-10 dieną organizuotas įstaigos darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais, darbuotojai supažindinti su LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2011-12-28 raštu Nr.10-(16.1 – 21) – 10016 „Dėl sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2011“ duomenų ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo“

1.5 Visuomenės švietimas ir informavimas

13.

Įstaigos informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

2011 m. IV ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Informacija paskelbta 2012m. lapkričio mėn. VšĮ Kidulių ambulatorijos interneto svetainėje skyriuje Korupcijos

prevencija ir pacientų laukiamajame esančiame stende

14.

 

Parengti ir įstaigos skelbimų lentoje pakabinti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

2013, 2014m.

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Informacija paskelbta 2013m. kovo mėn. VšĮ Kidulių ambulatorijos interneto svetainėje skyriuje Korupcijos

prevencija

1.6 Veiklos koregavimas, siekiant užtikrinti didesnį veiklos skaidrumą bei efektyvumą

15.

Siekiant išvengti galimos korupcijos dėl eilių susidarančių priimant pacientus, parengti teisės aktus, reglamentuojančius pacientų išankstinę registraciją ambulatorinėms paslaugoms gauti, pirminio lygio paslaugų teikimo tvarką.

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

Įvykdyta

16.

Siekiant išvengti galimos korupcijos dėl slaugos paslaugų teikimo namuose, parengti teisės aktus, reglamentuojančius slaugos paslaugų teikimo paciento namuose tvarką

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

Įvykdyta

17.

Siekiant išvengti galimos korupcijos siunčiant pacientus stacionarinėms paslaugoms, reabilitacijos paslaugoms parengti teisės aktus, reglamentuojančius pacientų nukreipimo šioms paslaugoms tvarką įstaigoje

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

Įvykdyta

18.

Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausa vertinant Korupcijos tikimybę įstaigoje bei prevencijos programos veiksmingumą

Kartą metuose

Vidaus medicininio audito vadovas

Neįvykdyta

1.7 Viešųjų pirkimų proceso tobulinimas

19.

Pradėti nustatyto sąrašo medicininės įrangos pirkimą per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO.  

2013 m. II ketv.

Viešųjų pirkimų organizatorius

Neįvykdyta, nes LR SAM nenustatė medicininės įrangos

sąrašo, kurių pirkimas privalomas per Centrinę projektų valdymo

agentūrą

 

20.

Įvertinti įstaigoje įsigyjamų prekių, paslaugų, darbų atitikimą LR Viešųjų pirkimų įstatymui, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėms

2012, 2013, 2014 m. II ketv.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vidaus medicininio audito vadovas

Neatlikta

1.8 Bendradarbiavimas korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

21.

Vyriausiajam gydytojui pavedus, atstovauti  įstaigai bendradarbiaujant su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Bendradarbiaujama

keičiantis informacija ir

gaunant metodinę pagalbą

 

1.9 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrolė

22.

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Pranešimus (informaciją) teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vykdoma

23.

Parengti ir  įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

2013, 2014

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vykdoma

pasitikrink-draustuma

Registracija ir
informacija teikiama
Tel.: 8 (345) 62303

 

El. paštas:
kiduliuambulatorija@gmail.com

darbo-laikas